REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO PETSWEAR.CLUB

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Sklep internetowy  [dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż detaliczną poprzez stronę internetową o adresie https://petswear.club. Sprzedaż prowadzona jest na podstawie niniejszego regulaminy [dalej „Regulamin”] i przepisów prawa.
 2. Zamówienie towaru jest umową pomiędzy Sklepem a klientem [dalej „Klient”].
 3. Sklep prowadzi Katarzyna Siewruk w imieniu FHU Wojan Wojciech Siewruk, zarejestrowana w Szczecinie, ul. Żółkiewskiego 10/3 70-346, z nadanym numerem NIP: 8521064739. Numer kontaktowy do sklepu to +48 731 319 342, a adres e-mail admin@petswear.club
 4. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) w polskiej walucie. Do ceny produktów należy doliczyć koszt dostawy, podawany przy składaniu zamówienia.

§ 2. ZAMÓWIENIA

 1. Zamówienia w Sklepie można składać w następujące sposoby
  1. poprzez formularz na stronie internetowej Sklepu,
  2. poprzez indywidualny kontakt ze Sklepem za pomocą fanpage’a w portalu Facebook,
  3. poprzez indywidualny kontakt ze Sklepem za pomocą poczty e-mail: admin@petswear.club
 2. Sklep działa na  terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Sprzedaż poza granicę Polski odbywa się wyłącznie poprzez indywidualny kontakt ze Sklepem i po ustaleniu indywidualnej wyceny kosztów wysyłki.
 3. Zamówienia mogą być składane w każdym dniu tygodnia i o każdej porze.
 4. Realizowane zamówienie powinno być zgodne ze specyfikacją zamówienia ustaloną w momencie zamówienia, czyli rodzajem produktów, ich dostępną charakterystyką i cechami określonymi na stronie internetowej.
 5. Przy złożeniu zamówienia określony zostaje sposób, termin i koszt dostawy.
 6. Składając zamówienie klient wskazuje:
  1. niezbędne dla realizacji zamówienia dane osobowe,
  2. zamawiane produkty,
  3. adres wysyłki,
  4. sposób dostawy,
  5. sposób płatności.
 7. Umowa między Sklepem i Klientem zostaje zawarta z chwilą przyjęcia zamówienia przez Sklep, o czym Sklep informuje w ciągu dwóch dni roboczych za pomocą poczty e-mail bądź odpowiadającego zamówieniu kanału komunikacji.
 8. Nieokreślone w Regulaminie sposoby zawarcia umowy wymagają potwierdzenia przyjęcia warunków na piśmie lub za pośrednictwem poczty e-mail przez Klienta i Sklep.
 9. Brak uregulowania zapłaty za towar i wysyłkę w ciągu 7 dni uważa się za podstawę do anulowania zamówienia. O anulowaniu zamówienia Klient zostaje powiadomiony drogą e-mail.
 10. Złożenie zamówienia zgodnego z ust. 5 i jego potwierdzenie przez Sklep stanowi prawnie wiążącą umowę sprzedaży zawieraną pomiędzy Sklepem a Klientem.

§3.  Wysyłka towaru

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych. Dostawa na terenie miasta Szczecina może zostać zrealizowana przez przedstawiciela Sklepu po uprzednim umówieniu się.
 2. Produkt zostaje wysłany przez Sklep w ciągu 3 dni roboczych od zaksięgowania opłaty za produkt na rachunku bankowym sklepu.
 3. Koszt i czas wysyłki każdorazowo jest precyzowany przy składaniu zamówienia przez Klienta.
 4. Zamówione towary dostarczane są:
  1. przesyłką pocztową (Poczta Polska),
  2. przesyłką pocztową za pobraniem (Poczta Polska),
  3. za pomocą Paczkomatów InPost,
  4. przesyłką kurierską,
  5. przez przedstawiciela Sklepu po uprzednim umówieniu telefonicznym (na terenie miasta Szczecina).
 5. Standaryzowane koszty wysyłki dostępne przy zamówieniu, dotyczą wysyłki na terenie Polski. W celu wyceny kosztu wysyłki poza granicę Polski prosimy o kontakt na adres e-mail: admin@petswear.club.

§4. PŁATNOŚCI

 1. Klient ma do wyboru formy płatności:
  1. przelewem,
  2. gotówką przy odbiorze.
  3. za pomocą systemu PayPal.
 2. W przypadku pkt. 1.1 i 1.3 wysyłka towaru na adres wskazany przez Klienta odbywa się po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym Sklepu.
 3. Sklep wystawia dowód zakupu w postaci paragonu fiskalnego. Potrzebę uzyskania faktury VAT należy zgłosić przy składaniu zamówienia.

§5. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient ma prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni od odbioru towaru o ile towar nie nosi śladów użycia.
 2. Klient zwraca towar do Sklepu w terminie 14 dni od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. W ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki, Sklep sprawdzi stan przekazanego produktu i potwierdzi ten fakt za pomocą poczty e-mail.
 4. Sklep ma prawo do niezaakceptowania zwrotu w przypadku gdy Produkt nosi ślady użytkowania i/lub jest zniszczony.
 5. W terminie 7 dni od sprawdzenia stanu przekazanego produktu Sklep zwraca Klientowi zapłaconą kwotę (bez kosztów wysyłki). Zwrot dokonany zostanie przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.
 6. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w przypadku, gdy przedmiotem umowy sprzedaży są rzeczy nieprefabrykowane, wyprodukowane według specyfikacji konsumenta lub służące zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

§7. ZWROTY I REKLAMACJE

 1. Procedura Zwrotu i Reklamacji ma zastosowanie wyłącznie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru i/lub jego niezgodności z umową zawartą między Klientem a Sklepem.
 2. W przypadku stwierdzenia sytuacji opisanej w pkt 1.1 Klient powinien skontaktować się z obsługą Sklepu poprzez wysłanie wiadomości pocztą e-mail na adres admin@petswear.club wraz z opisem reklamowanego towaru i jego niezgodności z umową oraz niezwłocznego odesłania produktu na adres wskazany przez Sklep.
 3. Sklep ustosunkowuje się pisemnie do reklamacji Klienta w terminie 14 dni roboczych od momentu zwrotu towaru wraz z opisem niezgodności.
 4. Gdy realizacja uzasadnionej reklamacji wiąże się z wysłaniem Klientowi nowego towaru bądź usunięcia niezgodności, koszt dostawy ponosi Sklep.

§6. WARUNKI GWARANCJI

 1. Okres gwarancji rozpoczyna się w dniu zakupu produktu i wynosi 6 miesięcy.
 2. Gwarancja jest ważna na terytorium Polski.
 3. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne i materiałowe produktu.
 4. Gwarancja nie obejmuje wszelkich innych wad niż te wymienione w pkt. 3, w szczególności wad powstałych na skutek nieprawidłowego użytkowania produktu, niewłaściwej konserwacji i eksploatacji, użycia produktu niezgodnie z jego przeznaczeniem, powstałych na skutek uszkodzeń mechanicznych, zabrudzeń niezawinionych przez Sklep, uszkodzeń spowodowanych zdarzeniami losowymi, a także zużycia materiałów w wyniku normalnego użytkowania.
 5. Podstawą dla Gwarancji jest dowód zakupu produktu z czytelną datą zakupu i oznakowaniem sprzedawcy.
 6. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową i ustawą o prawach konsumenta.
 7. Gwarancja nie obejmuje roszczeń z tytułu dochodzenia pokrycia strat lub utraconych zysków w wyniku powstałej wady, nawet objętej gwarancją.
 8. Sklep nie ponosi żadnej odpowiedzialności za sposoby użytkowania produktu przez Klienta i ich następstwa.
 9. Gwarancja zostaje przerwana w przypadku stwierdzenia wcześniejszej wady wymienionej w punkcie 4. lub/i napraw dokonanych w nieautoryzowanym przez Sklep punkcie.
 10. Odpowiedzialność i koszty za wysyłkę towaru objętego Gwarancją ponosi Klient.
 11. Do weryfikacji wady w siedzibie Sklep produkt zostanie naprawiony bądź wymieniony na nowy; w przypadku niedostępności identycznego produktu sklep proponuje produkt podobny, a w  przypadku braku akceptacji Klienta nowego produktu, Klientowi zostaną zwrócone pieniądze.
 12. Koszt wysyłki towaru z uznaną gwarancją ponosi Sklep.

§8. OCHRONA PRYWATNOŚCI

 1. Dane osobowe Klienta są przetwarzane w zakresie wskazanym w formularzu zamówienia.
 2. Dane osobowe osobowe podane przez Klienta na stronie https://petswear.club są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży oraz za odrębną zgodą mogą być przetwarzane w celach marketingowo – promocyjnych, zgodnie z warunkami określonymi w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 101 z 2002 r. poz. 926 z późn. zm.)
 3. Podanie danych osobowych prze Klienta ma charakter dobrowolny.
 4. Podanie części danych osobowych jest niezbędne dla realizacji zamówienia.
 5. Dane osobowe Klienta są przetwarzane wyłącznie w zakresie wskazanym w formularzu zamówienia.
 6. Klient ma prawo do dostępu do swoich danych oraz ich modyfikacji, a także żądania zaprzestania ich przetwarzania lub usunięcia.
 7. Dane osobowe Klienta są chronione w zakresie wskazanym przez Regulamin oraz odpowiednie akty normatywne prawa RP.

§9. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Wszelkie materiały, w szczególności nazwy i opisy towarów, oraz zdjęcia zamieszczone na stronie https://petswear.club są używane w celach promocyjno-identyfikacyjnych i mogą być prawnie chronione lub zastrzeżone.
 2. Zabrania się używania materiałów zamiezczonych na stronie Sklepu bez uzyskania pisemnej zgody przedstawiciela Sklepu.

§10. WEJŚCIE W ŻYCIE I ZMIANY REGULAMINU

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 2. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony.
 3. Zmieniony regulamin obowiązywać zaczyna w momencie publikacji na stronie Sklepu.
 4. Informacja o zmianach w regulaminie zostanie przesłana Klientowi na adres e-mail wskazany w zamówieniu.
 5. W przypadku braku akceptacji zmian w regulaminie przez Klienta, jest on uprawniony do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy.
 6. W przypadku nie dokonania wypowiedzenia umowy w terminie wskazany powyżej Klient jest związany postanowieniami zmienionego Regulaminu.

§11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Zagadnienia nieuregulowane w Regulaminie zastosowuje się  prawo powszechnie obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie kodeksu cywilnego.